İSİG Meclisi’nin İlkeleri, İşleyişi

Bugüne kadar, yani yaklaşık sekiz yıldır yaptığımız toplantılar, etkinlikler ve mücadele pratiği ışığında;

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi; 2011 yılından itibaren farklı sektörlerden, işkollarından, mesleklerden işçilerin (sanayi/hizmet/tarım, metal işçisi, mevsimlik tarım işçisi, banka işçisi, sağlık işçisi, inşaat işçisi, doktor, mühendis, akademisyen, iş güvenliği uzmanı vd.) ve işçi ailelerinin hayat verdiği bir ağ örgütlenmesidir. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam, çalışma koşulları için mücadele eder. İSİG Meclisi 2011 yılında İstanbul’da faaliyete geçtikten sonra Kocaeli ve Ankara’da çalışmalarına başladı. Önümüzdeki dönemde de başta sanayi şehirleri olmak üzere birçok merkezde işçi sağlığı mücadelesini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

• İSİG Meclisi; bütün iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğunun bilinciyle, yaşanan işçi ölümlerini ‘iş kazası’ olarak değil ‘iş cinayeti’ olarak tanımlar. Bu noktada işçilerin sağlığının her türlü ekonomik çıkardan, büyümeden önce geldiğini savunur. Çalışma ortamında emekçilerin ölümünün, sakat kalmasının, psikolojik ve fizyolojik sağlıklarını kaybetmelerinin gerçek nedenini, emeği sadece artı değer elde etme aracı olarak gören, emekçiyi bütünsel bir insan olarak kabul etmeyen kapitalist sistem olduğunu tespit eder.

• İSİG Meclisi; devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsızdır. Yani hiçbir şirketten, uluslararası kuruluştan ya da herhangi bir kurumdan fon almaz, proje işi yapmaz. İşçi sınıfının çıkarlarını savunur. Devletle ve siyasi partilerle organik bir bağı yoktur. Ayrıca sendika ve meslek örgütleriyle de eşit ilişki kurar. Şehir ölçeğinde karar alma organı, ortalama olarak ayda bir yapılan açık Meclis toplantılarıdır. Şehirlerin koordinasyonunu ise her şehir meclisinden seçilen bir kadın ve bir erkek emekçinin oluşturduğu Türkiye koordinasyonu sağlar. Yine yılda bir defa tüm şehirlerdeki üyelerinin katıldığı ve tüm emekçilere açık ülke toplantısı yapılır. Bütün üyeleri ‘gönüllü’ olarak emek verir. Gelir kaynakları ise sendika, meslek örgütü ve gönüllüleri ile olan dayanışma aidatlarıdır.

• Aylık olarak hazırladığı ‘iş cinayetleri raporu’ başta olmak üzere panel, işçi direnişlerine destek ve hazırladığı diğer raporlarla tanınan bir kurumdur. Yine birçok sendika ve meslek örgütü tarafından desteklenmektedir. Resmi iletişim araçları; İSİG bilgilerinin merkezileştirilmesi ve kamusallaştırılmasını amaçlayan ve her gün düzenli olarak güncellenen www.guvenlicalisma.org isimli web sitesi, http://www.facebook.com/isigmeclisi/ ve http://twitter.com/isigmeclisi sosyal medya hesapları, isigmeclisi@gmail.com mail adresidir. Her şehir meclisinin kendi iç iletişimi için oluşturduğu mail grubu ile bütün üye ve gönüllülerin dâhil olduğu merkezi duyuru mail grupları bulunmaktadır. Hazırlanan merkezi ve yerel raporlar bir gün evvelden mail grupları vasıtasıyla Meclis gönüllülerinin onayına sunulur.

• İSİG Meclisi; ilke olarak ulus, etnisite, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, inanç ve benzer nedenlerle yapılan ayrımcılığa ve nefret söylemlerine karşı taviz vermez, yaşamın her sahasında emekçilerin çıkarlarından yana tutum alır.

• Ayrım gözetmeden, olanakları ölçüsünde sendikaların, sendikalı-sendikasız ve işsiz işçilerin, kamu çalışanlarının İSİG alanındaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı ve taleplerini yerine getirmeyi temel görev addeder.

İşçi sağlığı ve güvenliği mücadelesi, işçi sınıfının kendi eseri olacaktır...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi