Diyarbakır'da İSİG Meclisi kuruldu

Diyarbakır'da Emek ve Demokrasi Platformu bir süredir hazırlığını yaptığı Diyarbakır İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Meclisi'nin kuruluşunu ilan etti. Diyarbakır Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın açıklamasına KESK, TMMOB, DİSK, Diyarbakır Tabip Odası ve Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri katıldı. Açıklamayı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu Üyesi Mahfuz Karaaslan okudu.

Karaaslan, sermayenin ulus devletler eliyle örgütlü ve politize olan işçi sınıfını örgütsüzleştirmek, bireyselleştirmek, kriminalize edip taşeronlaştırmak ve güvencesizleştirme politikaları ile işgücü maliyetlerini en aza düşürmeyi hedeflemekte olduğunu belirtti. Karaaslan "Ucuz emek gücü ile kârı maksimize etmeye çalışan sermaye gruplarının dayattığı ağır ve uzun çalışma saatlerinin işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yok sayılmasının, en belirgin şekilde inşaatlar, mevsimlik işçiliğinden; göç etmeyenlere dayatılan koruculuğa kadar işçi sağlığı ve güvenliğinin yeniden ele alınması ve mücadelesinin genişletilmesini tekrar geniş bir perspektifle değerlendirilmesini elzem kılmıştır. Zira güvencesizleştirme öyküsü, bir coğrafyanın özgünlüklerinden ayrı ele alınamaz; işçi sağlığı ve güvenliği sadece tıbbi bir tanımlama zemininde tartışılamaz ve çalışma ortamı ile sınırlandırılamaz" diye belirtti.

Birçok politik düzenlemeyle, askeri darbeler, olağanüstü hal yasaları ve çeşitli düzenlemelerle sağlığın her alanında özelleştirilmenin önünün açıldığını kaydeden Karaaslan,12 Eylül askeri darbesiyle başlayan sürecin bugün OHAL yasalarıyla devam ettirildiği ifade etti. Karaaslan, "İşçi sağlığı ve güvenliği alanı da bu düzenlemelerden payını aldı. Esasında OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) oluşturulması bu politikaların bir parçasıydı. Böylece işçi sağlığı ve güvenliği hizmeti serbest piyasa sistemine uyarlanıyordu. Bu noktada yapılan birçok düzenleme ile bu alandaki hizmetler ihale, haksız rekabet ve taşeronlaştırma süreçlerine sürüklendi. İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi, iş sağlığı güvenliği hizmetleri ucuzlaştırıldı. Ekip işi parçalanarak çalışanlar arasında ayrımcı uygulamalar geliştirildi. Hizmetin ucuzlaştırılması, hizmetin tümünde aksamalara yol açtı. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıkları artış gösterdi. Alanda çalışanlara örgütsüzlük dayatıldı" dedi.

Açıklamada KESK-DİSK-TMMOB-Diyarbakır Tabip Odası'nın amaçları şu şekilde sıralandı:

-İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin (İSİG) emek, demokrasi ve özgürleşme mücadelesi ile beraber toplumsal bir mücadele olduğunu; sadece çalışma alanlarına, atölyelere fabrikalara sıkıştırılmaması gerektiğini, işçilerin; örgütlenmesi ve emeği hakkında kolektif söz söyleme hakkını kullanabilmesini,

-Emekçilerin sendikalılaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını,

-İş cinayetlerinin, emek-sömürü ilişkisinin ve emekçiyi metalaştıran zihniyetinin açığa çıkarılmasını,

-İşçinin emeğine yabancılaşmasının önlenmesini,

-Çalışma alanlarının demokratikleşmesini,

-İş yerlerinde önlenebilir tüm risklere karşı (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal) tedbirlerin alınmasını, sağlığı etkileyecek olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını,

-İş yerlerinin risk analizlerinin düzenli olarak yapılmasını ve emekçilerin bu sürece dahil edilmesini,

-Aynı işyerinde çalışanlar arasında kadro ve statü farklarının ortadan kaldırılmasını, İş güvencesinin sağlanmasını,

-Tüm çalışma alanlarının, meslek hastalıklarının teşhis edilerek meslek hastalıkları haritasının çıkarılması ve önlemlerinin alınmasını,

-İşçi sağlığı ve güvenliği (İSİG) hizmetlerinin işveren güdümünden çıkarılmasını amaçlamaktayız.

Karaaslan konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Biz KESK, DİSK, Diyarbakır Tabip Odası, TMMOB ve bileşenleri olarak Diyarbakır İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisini ilan ediyoruz. Daha kapsamlı bir mücadele ağı oluşturmak için kentimizdeki emek ve demokrasi mücadelesi veren kurumlar ile daha geniş bir zeminde mücadele yürütebilmek adına çalışmalar yürüteceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."