AKP Hükümeti Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması hamlelerine hızla devam ediyor. 663 sayılı KHK ile hastaneleri kar-zarar hesabıyla CEO'lar tarafından yönetilen şirketlere dönüştürmeyi planlayan, 666 Sayılı Kararnameyle "eşit işe eşit ücret" diyerek Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olma üzere çok sayıda kurumda mevcut olan ücret adaletsizliğini büyüten, 652 sayılı KHK ile eğitimin piyasalaştırılması ve performans ilkelerine dayandırılmasının önünü açan, AKP Hükümeti'ne karşı 21 Aralık'ta Grevdeyiz!...
 
- Grev hakkımızın yasal teminatı altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni için, 

- Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için, 

- Genel Sağlık Sigortası kapsamında zorunlu sağlık primi dayatmasına ve katkı payı, fark ücreti gibi yollarla ilave ücret alınmasına son verilmesi için, 

- KHK Demokrasi sine son verilmesi için, 

- Her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadro iş güvencesi sağlanması için, 

- Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için, 

- Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için, 

- Temel ücretlerin arttırılarak, eşit işe eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi için, 

- Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için, 

- Net asgari ücetin açılk sınırı olan 1.000 TL?ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda b tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için, 

- Kıdem Tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının kazanılmış haklarına dönük saldırılarına dur demek için, 

- Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için, 

21 Aralık'ta Grevdeyiz...
 
Bizler bu ülkenin doktorları, öğretmenleri, hemşireleri, işçileri, güvencesizleri, asistanları, maliyecileri, yani tüm emekçileri, AKP Hükümeti?nin emek karşıtı politikalarına dur demek için, 21 Aralık günü üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. 

Tüm kamu çalışanları ve halkımız çağrıda bulunuyoruz; eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına ve özelleştirilmesine karşı iş ve ücret güvencemize sahip çıkmak için 21 Aralık'ta grevde olacağız. 

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın, konfederasyonun, meslek örgütünün yapması gereken, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasa'nın bize tanıdığı hakkımızı kullanarak 21 Aralık'ta en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu günde aydınlığı arttırmak için grev yapacağız. 

21 Aralık 2011 Çarşamba günü KESK'e bağlı tüm kamu emekçileri, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUT), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAS-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler Derneği olarak hizmet üretmeyecektir. 

Biz aşağıdaki emek meslek örgütlerinin temsilcileri olmak üzere tüm üyelerimizi ve halkımızı "sağlık hakkı meclislerine" katılmaya ve kamu emekçilerinin 21 Aralık Grevine destek olmaya davet ediyoruz. 

21 Aralık 2011 Çarşamba günü en uzun geceyi aydınlığa çevirmek için GREVDEYİZ...
 

Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği
 
DİSK İstanbul Temsilciliği
 
KESK İstanbul Şubeler Platformu
 
TTB-İstanbul Tabip Odası
 
TMMOB-İKK
 
İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu)
 
Sabah 07.00’den itibaren tüm sağlık kurumlarında başlayacak olan etkinlik, hastane bahçelerinde Sağlık Hakkı Meclislerinin kurulması, burada tüm sağlık çalışanlarının ve sağlık hakkına sahip çıkan yurttaşların konuşma yapmaları sağlanacak, bundan sonra o sağlık kurumuna sahip çıkacak kalıcı bir “Sağlık Meclisi” oluşturulmaya çalışılacak.

Tüm sağlık kuramlarından hareket eden sağlık çalışanları saat: 11.00’de Avrupa yakası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde buluşulacak, buradan hareketle Haseki Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçecek.

Aynı saatte İstanbul Tıp Fakültesi’nde toplanmış olan “Çapa Kampus Meclisi” yürüyüşe geçerek Haseki Hastanesi önünde Cerrahpaşa’dan yürüyen kol ile buluşacak.

Haseki önünde yapılacak açıklamalarla Sağlık GöREV’inin gerekçeleri ve taleplerimizi ileten açıklamalar yapılacak. Bundan sonra yürüyüş kolu aynı gün Grev kararı almış olan KESK’in Beyazıt Meydanı’nda yapacağı açıklama için Beyazıt’a kadar yürüyüşünü devam ettirecek.

Anadolu yakasında tüm sağlık kurumlarından hareket eden sağlık çalışanları saat 11.00’de Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde toplanacak. Buradan hareketle Kadıköy Meydanı’na yürüyecek. Kadıköy Meydanı’nda yapılacak açıklama sonrasında KESK’in Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılmak üzere vapurla Eminönü’ne geçecekler." 

" /> 21 Aralık'ta Grevdeyiz... Beyazıt Meydanı'ndayız... - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

21 Aralık'ta Grevdeyiz... Beyazıt Meydanı'ndayız...

Eğitim sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini ticarileştiren, kamu çalışanlarını köleleştirmeye çalışan, KHK'larla sağlık ve eğitim gibi alanlarda performans ilkelerini getirerek sağlık hakkı başta olmak üzere temel haklarımızı gasp etmeye çalışan politikalara karşı 21 Aralık'ta grevdeyiz... 
 
Saat 11.00 Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerinden Haseki Hatanesi'ne yürüyüş. Yapılacak ortak açıklama sonrası Beyazıt'a yürüyüş...
Saat 11.00 Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden yürüyüş. Kadıköy'de yapılacak açıklama sonrası Beyazıt'a hareket...
Saat 11.00 TMMOB Sirkeci Garı önünde buluşacak ve Beyazıt'a yola çıkacak...