Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilen Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi'ne Türkiye'nin dört bir yanından 450 hekim katıldı. Başta tabip odalarının ve uzmanlık derneklerinin yöneticileri, TTB Büyük Kongre delegeleri, kol/komisyon/çalışma grubu üyeleri, tabip odası aktivistleri olmak üzere tüm hekimlerin katılımına açık olan toplantının tek gündem maddesi 2 Kasım 2011 gece yarısı yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) oldu. 
'663 sayılı KHK yok hükmündedir!'
Kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi, kamu sağlık kurumlarının ticarethaneye dönüştürülmesini hedefleyen ve TTB Yasası'nın 1. maddesini ilga eden 663 sayılı KHK'nin oylanmasıyla meclis toplantısı başladı. KHK, oy birliği ile reddedildi ve "yok hükmünde" olduğu belirtildi. KHK'ye karşı mücadele'
Öğleden sonraki oturumlarda üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinden, toplum ve aile sağlığı merkezlerinden çok sayıda öğretim üyesi, uzman, asistan, pratisyen hekim ve tıp öğrencisi söz aldı. 

Yapılan konuşmalarda;

* Hekimlik mesleğinin toplum ve birey yararına uygulanıp geliştirilmesinden hiçbir koşul altında vazgeçilemeyeceği,
* Hekimlerin bu süreçte bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket etmesi,
* TTB’nin öncelikle diğer sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla bir araya gelerek mücadelenin ortaklaştırılması, Türkiye’deki hiçbir hekimi, hiçbir sağlık çalışanını dışarıda bırakmayacak bir mücadele çizgisi izlenmesi, 
* İllerde Hekim Meclisleri’nin hızla kurulması,
* Tabip odalarının ivedilikle illerindeki sağlık meslek örgütleri ve sağlık alanında örgütlü sendikalarla birlikte toplanarak ortak platformları/meclisleri oluşturmaları, 
* KHK’nın sadece hekimleri ve sağlık çalışanlarını değil, bütün toplumun sağlık hakkını tehdit ettiği,
* KHK’nın getirdiği/(götürdüğü) olumsuzlukların hazırlanacak broşürler, bildiriler, afişlerle yaygın olarak topluma anlatılması,
* Siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların ziyaret edilerek bilgilerin paylaşılması ve sürece katılmaya davet edilmesi,
* Hasta hakları derneklerinin mücadele sürecine dahil edilmesi,
* Mücadelenin sadece işyerleriyle sınırlı kalmayıp, alanlara, meydanlara, sokaklara taşınması,
* Öncelikle bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını ve başta meslek örgütleri ve sendikalar olmak üzere bütün toplumu kapsayacak bir Birleşik Mücadele Programı'nın bir an önce oluşturulması gerekliliğine vurgular yapıldı. 

'G(ö)reve hazırlanın'
Meclis toplantısı sırasında yapılan konuşmalarda bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarına, önümüzdeki günlerden başlamak üzere 663 sayılı KHK'ye karşı gerektiğinde Süresiz G(ö)rev de dahil olmak üzere üretimden gelen gücün sonuç alınıncaya kadar kullanılması için hazırlıklara başlanması çağrısı yapıldı. 

Sendika.Org " /> (17) TTB: 'G(ö)reve hazır olun" - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(17) TTB: 'G(ö)reve hazır olun"

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla dün (12 Kasım) Ankara'da bir araya gelen Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi AKP tarafından çıkartılan kanun hükmünde kararnameleri değerlendirdi. Meclis, oy birliği ile aldığı kararda "663 sayılı KHK yok hükmündedir. Mesleğimizi toplum ve birey yararına uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz" denildi.