Daha sonra söz alan SES Anadolu yakası Şube Sekreteri Hatice Yayla ise KHK maddeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. KHK ile yürürlüğe sokulan ‘Sağlık Politikaları Kurulu’nun’ üyelerinin Bakanlık tarafından belirleneceğini belirten Yayla, bunun özel sektör ve AKP’yi besleyen siyasi arka plan için bir kadro alanı anlamına geldiğini dile getirdi.

KHK’da en önemli düzenlemelerden birinin KHK’nın 30, 31, 32 ve 33. Maddelerinde yapılan düzenlemeler olduğunu belirten Yayla, bu maddeler sonucunda Kamu Hastaneleri Birliklerinin en geç 1 yıl içinde kurulacağını söyledi. Tamamen siyasi otoriterinin emrinde olan Genel Sekreter aracılığıyla hastane birliklerinin yönetileceğini belirten Yayla, birliklerin sürekli hizmet satın alacağını ve bunun da sağlık alanındaki özelleştirmenin boyutlarını daha ileri noktalara taşıyacağını söyledi.

“Utanmazlık had safhaya çıktı”
Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili görüşlerini aldığımız İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ise, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ve sermayenin yatırım alanı haline dönüştürülmesine daha önceden başlandığını belirterek, artık utanmazlığın had safhaya çıktığını ifade etti.

“Kanun düzeyinde sözleşmeli personel oluşturarak hizmeti maliyet gören, sağlık emeğini birer maliyet unsuru görüp ucuzlaştıran bir yöntem uygulanıyor” diyen Çerkezoğlu, yabancı uyruklu hekimleri ve sağlık çalışanlarını ucuz emek olarak çalıştırmanın hedeflendiğini de dile getirdi.
Yapılanın meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Yasal olmayan bir konuyu ısrarla yasalaştırmaya çalışıyorlar. Kamu yararına değil halkın sağlığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Yurtdışından ucuz işgücü getirmek, köle ticaretinin başka bir versiyonudur. Yurtdışına yatırım için işadamlarıyla giden bakanların açıklamalarında da bunu gördük. Gelin sağlıkta yatırım yapın, özel hastane açın diyenler, sağlığı da sermayenin ihtiyaçlarına uygun özelleştiriyorlar.”

“AKP sağlıkta piyasalaştırma adına önemli bir adım attı”
Konuyla ilgili soL’a Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, AKP’nin KHK’nın son gününde çıkardığı bu düzenlemeyle birlikte sağlıkta piyasalaştırma adına önemli bir adım attığını söyledi.

Sermaye ve hükümet için önemli bir düzenlemenin gerçekleştirildiğini belirten Çerkezoğlu şöyle konuştu, “Bu yasayla birlikte kamu hastanesi denilen şey tamamen ortadan kalktı. Ayrıca tüm çalışanların güvencesizleştirilmesi adına da önemli bir adım atılmış oldu. Bu yasa çıkmadan önce zaten 120 binden fazla taşeron sağlık çalışanı vardı. Şimdi ise geriye kalanlarda bu yasayla güvencesizleştirilmiş olacak. Biz yıllardır insanın yaşama hakkı olan sağlık hakkının piyasalaştırılmasın karşısında durduk. Bu düzenlemeye karşı sağlık hakkı mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz.”

"Kanunsuz, hukuksuz ve keyfi bir uygulama
Bugün KHK’yla ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Türk Tabipler Birliği de açıklamasında şunları dile getirdi: “Hükümet’in Kanunsuz, hukuksuz, keyfi uygulamasından en çok darbe alan sağlık sistemi oluyor. KHK ile tüm illerde Kamu Hastane Birlikleri kurulacak. Bu birlikleri Genel Sekreter yönetecek. Genel Sekreter hastanelerde çalışan herkesin nerede görev yapacağına, görev yerinin değişip değişmeyeceğine ve daha pek çok şeye tek başına karar verecek. KHK, Anayasaya göre kamu görevlilerine sağlanması gereken “insancıl çalışma koşullarında hizmet üretmek için gerekli bütün yasal güvenceleri” ortadan kaldırmaktadır.”

Sol 

" /> (17) İstanbul'da sağlık örgütlerinden AKP’nin KHK’sına tepki - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

(17) İstanbul'da sağlık örgütlerinden AKP’nin KHK’sına tepki

Hükümetin KHK yetkisinin son gününde çıkardığı düzenlemeye sağlık örgütlerinden tepki geldi. Konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması yapan SES İstanbul Şubeleri ve görüşlerine başvurduğuz İstanbul Tabip Odası ile Dev Sağlık İş yasanın en önemli amacının sağlığın piyasalaştırılması olduğuna dikkat çekti.

AKP hükümetinin çıkardığı ve sağlık alanında önemli değişiklikler içeren Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) sağlık örgütleri oldukça tepkili. Konuyla ilgili SES İstanbul Şubeleri ve TTB bir basın açıklaması yaparken görüşlerine başvurduğumuz Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu KHK’nın amacının sağlık alanında özelleştirme ve piyasalaştırma olduğunu vurguladı...