Maden Mühendisleri Odası: İş kazalarında tarafız...

MADEN MO: ODAMIZ, HER ZAMAN “TARAF” OLMUŞTUR, BU İŞ KAZASINDA DA “TARAF” OLACAKTIR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 18 Ekim 2011 tarihinde iş kazalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
 
 
Bilindiği üzere, ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim Şirketi‘ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 28  yıllığına  işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir işçi yaşamını yitirmiştir. İkinci olayda ise biri maden mühendisi, diğeri jeoloji mühendisi olmak üzere toplam 10 kişi kayan malzemenin altında kalarak yaşamını yitirmiştir. Halen ikisi mühendis toplam 9 kişi kayan malzemenin altında olup, ulaşılması için ciddi bir çalışma yapılmamaktadır. Yaşamını kaybeden tüm maden emekçilerinin yakınlarına ve madencilik camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz. 

Dünyada örneği pek nadir olan  bu boyuttaki bir maden kazasının her yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, gelecekte benzer kazaların yaşanmaması için çok daha fazla önem taşımaktadır. Odamız, bu amaçla bir komisyon kurarak yaşanan  maden kazasının nedenlerini  araştırmayı ve sonuçlarını paylaşmayı bir kamu  görevi olarak  kabul etmektedir. Bu amaçla değerlendirilmek üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘na 21.02.2011 tarih ve 1102 sayılı  yazıyla başvurularak aşağıdaki bilgiler istenmiştir. 

1-Afşin- Elbistan havzası Çöllolar sahası için yapılan EÜAŞ ile Park Teknik ve Elektrik Madencilik, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında yapılan sözleşme ve şartname örneği,

2-Park Enerji tarafından hazırlanan işletme projesi,

3-EÜAŞ tarafından yapılan söz konusu saha denetim raporları,

4-Çöllolar sahasındaki ocağın kazadan önceki son durumu  ve planları,

5-Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetim raporları,

6-Eğer hazırlandıysa kaza sonrası Bakanlıkça yapılan inceleme raporları.

Yazımıza yanıt alınamayınca 26.04.2011 tarih ve 3419 sayılı yazıyla aynı bilgiler tekrar istenmiştir. Ayrıca yetkililerle defalarca şifai olarak görüşülmüş ve  söz konusu bilgiler talep edilmiştir. Ancak, bu yazılarımıza da yanıt alınamayınca 22.09.2011 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık Kanunu çerçevesinde aynı bilgiler ilgili Bakanlıktan bir kez daha istenmiştir.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünce, Odamıza gönderilen 07.10.2011 tarih ve 0881 sayılı yazıda; " İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve belgeler, hem ticari sır niteliğinde hem de Çöllolar Açık İşletmesinde meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalara dahil edilmiş dokümanlardır. 

Odanız bu dokümanlara istinaden açılan bir davaya ya da devam eden bir soruşturmada taraf olmadığından,Şirketimiz, hem Avukatlık Kanunu‘nun 2. maddesi hem de Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu dokümanların verilmesinin uygun olmayacağı görüşündedir." denilmektedir.

Odamız, Anayasanın 135. maddesine göre 6235 sayılı Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Görevleri ve amaçları arasında;

- Doğal kaynakların bulunmasında, işletilmesinde, sanayinin gereksinimine uygun olarak hazırlanmasında ve pazarlanmasında, ülke ve kamu yararı doğrultusunda madencilik politikaları üretmek, bu hedefe ulaşmak için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

- Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

- Madencilik sektörü ile ilgili konularda meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri bütün evrakı incelemek, gerekli değişiklikleri yapmak, geliştirmek ve uygulamalarını denetlemek,

 - Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak " yer almaktadır. 

Söz konusu olayda  Odamız üyesi bir meslektaşımız da  yaşamını yitirmiş ve halen göçük altındadır. Tüm bu gerçekler ortadayken Odamızın olayda "taraf" olarak görülmemesini anlamak mümkün değildir.

Öncelikle, istediğimiz bilgilerin hiç biri ticari sır niteliğinde  değildir. Ticarî sır, bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi,hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları,pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur. 

Kısaca ticari sır, bir şirketin rakiplerine karşı ekonomik avantaj elde etmesini sağlayan bilgi bütünüdür. Oysa bizim istediğimiz, kamu kurumunca şeffaf olarak yapılması gereken bir ihalenin sonucu ile kamu kuruluşlarınca şayet yapıldıysa,yapılmış olan denetim raporlarıdır. Ayrıca, Odamız bir şirket değil kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 

Maden Mühendisleri Odası, 1954 yılından bu yana kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla hareket etmiş, kamunun ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumuş, haklının, zayıfın, emeğin ve halkın yanında "taraf" olmuştur.  Bu olayda da gerekli çalışmayı yaparak "taraf" olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
18 Ekim 2011, Ankara